Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Chora szkoła

Roman Giertych

Chaos, przemoc, bezradność – oto problemy, z jakimi boryka się polska edukacja. Rząd nie ma żadnego pomysłu na uzdrowienie sytuacji

Do najważniejszych założeń programu należały: podjęcie działań w celu bezwzględnego ścigania dilerów narkotyków oraz przestępstw stręczycielstwa i sutenerstwa; wprowadzenie prawnego zakazu rozpowszechniania pornografii, która rodzi wiele agresywnych zachowań i skutkuje eskalacją przestępstw na tle seksualnym; zapewnienie skuteczniejszej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży; wprowadzenie przepisów ułatwiających odwołanie nauczycieli nierzetelnych, którzy wiedzą o przemocy w szkole, ale na nią nie reagują.

Program zakładał ponadto zmiany w ustawie o systemie oświaty, polegające m.in. na dołączeniu nowego rozdziału o prawach i obowiązkach ucznia, w którym zostałyby zawarte regulacje dotyczące dyscypliny szkolnej, kar, nagród i środków wychowawczych. Ministerstwo zamierzało ustanowić specjalną nagrodę dla tych uczniów, którzy pomagają gnębionym kolegom i koleżankom.

Program wprowadzał nową hierarchię kar dla uczniów dopuszczających się przemocy: upomnienie, nagana, list do rodziców, skreślenie z listy uczniów, a w wypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – przeniesienie do innej szkoły. Wprowadzał także środki wychowawcze nakładane przez dyrektora szkoły, np. przeproszenie pokrzywdzonego, obowiązkowe uczestniczenie w odpowiednich zajęciach, zawieszenie niektórych praw ucznia, wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz szkoły, zakaz opuszczania szkoły w czasie przerw itp. Dyrektorzy szkół mieli być też uprawnieni do sprawdzania trzeźwości uczniów. Ponadto zobowiązano szkoły do określenia tzw. godnych strojów, w jakich uczniowie mają przychodzić na lekcje, czyli mundurków, które niestety zostały zniesione przez minister Hall.

Postulowaliśmy także częstsze kontrole w szkołach, wprowadzenie zakazu używania telefonów komórkowych na lekcjach, ograniczenie przebywania nieletnich w miejscach publicznych po godzinie 22, nałożenie na dyrektorów szkół obowiązku zawiadamiania policji lub sądu o przejawach demoralizacji nieletniego, zwłaszcza o naruszaniu przez niego zasad współżycia społecznego bądź popełnieniu czynu zabronionego.

Zakładaliśmy ponadto zmiany w ustawie o policji i strażach gminnych, polegające na zobligowaniu tych instytucji do informowania rodziców i szkół o uczniach, którzy w trakcie zajęć szkolnych przebywają poza szkołą, oraz zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, umożliwiające wydawanie aktów prawa miejscowego wprowadzających ograniczenie przebywania nieletnich w miejscach publicznych bez opieki dorosłych w godzinach nocnych. Program zakładał również zakaz rozpowszechniania brutalnych gier komputerowych (ich negatywny wpływ na wzrost przestępczości potwierdzają m.in. badania prof. Mariusza Jędrzejki z SGGW).

W ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole" w listopadzie 2006 r. powołano tzw. trójki, czyli zespoły, w skład których wchodził policjant, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę oraz kuratorium oświaty. Ich zadaniem była kontrola polskich szkół, a zwłaszcza zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi się borykają (alkoholizm, narkomania, agresja, przemoc, kradzieże itp.). Działanie trójek miało polegać na prowadzeniu rozmów z uczniami i nauczycielami oraz zbieraniu informacji o niepokojących zdarzeniach.

Prezentując program publicznie, uzasadniałem go m. in.: „Miłość nie oznacza braku wymagań. Wychowywanie w miłości oznacza wymaganie od młodzieży cnót. Piewcy filozofii »róbcie, co chcecie« zapominają, że to właśnie brak wymagań oznacza brak miłości".

Zaniechania i poronione pomysły

Brutalne i bulwersujące opinię publiczną akty szkolnej przemocy skutkują dziś jedynie doraźnymi, absolutnie niewystarczającymi działaniami, np. wysłaniem kontroli kuratorium do szkoły. Na podjęcie śmiałego, poważnego i kompleksowego programu zmian nikomu nie starcza odwagi, a nawet samej woli działania. Króluje bezkarność wśród domorosłych chuliganów, biurokratyczna inercja wśród urzędników, strach wśród normalnych uczniów i bezradność wśród nauczycieli. Ministerstwo nie robi nic, a nawet stopniowo eliminuje to, co zakładał program „Zero tolerancji dla przemocy".

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Ewa Bednarz

Kredyt z plastiku

Tylko część banków decyduje się na wydawanie przedsiębiorcom kart kredytowych. Znacznie chętniej oferują im dużo kosztowniejsze karty obciążeniowe