Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

? Dzis dluznicy nie maja pojecia, jakie prawa im przysluguja ? przekonuje posel Maks Kraczkowski

Ukryte prawa dłużników

Edyta Hołdyńska

Biuro Analiz Sejmowych uważa, że wprowadzenie obowiązku informowania dłużników o okresie przedawnienia długu jest niepotrzebne

Ta ustawa zawiera jedynie regulacje chroniące konsumentów przed niekorzystnymi dla nich praktykami w niektórych rodzajach umów (np. zawieranych na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa). Zdaniem ekspertów z Biura Analiz Sejmowych ustawa mogłaby zostać rozbudowana o dodatkowy rozdział dotyczący reguł prowadzenia windykacji wierzytelności od konsumentów. W takiej nowelizacji w pierwszej kolejności ustawodawca musiałby zdefiniować pojęcie „windykacji". W praktyce windykacja wierzytelności prowadzona jest bowiem w dwóch trybach: przez przedsiębiorcę windykacyjnego w imieniu wierzyciela oraz przez nabycie wierzytelności przez przedsiębiorcę windykacyjnego od wierzyciela na podstawie umowy cesji i dochodzenie tej wierzytelności we własnym imieniu. „Jeśli zaś ustawodawca miałby nałożyć na firmy windykacyjne obowiązek informowania dłużnika o fakcie upływu okresu przedawnienia wierzytelności, należałoby określić, czy obowiązek ten spoczywa na przedsiębiorcach dokonujących windykacji w imieniu własnym czy także w imieniu innego podmiotu" – czytamy w analizie BAS.

Według Sobolewskiego bardziej poprawnym rozwiązaniem, pozwalającym na kompleksowe uregulowanie funkcjonowania firm windykacyjnych i ich obowiązków, byłoby uchwalenie odrębnej ustawy regulującej działalność tego typu podmiotów.

Jak to robią na świecie

We Francji zagadnienia przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych regulowane są przez Kodeks cywilny i odrębną ustawę w sprawie reformy przedawnienia. Występuje tam także pojęcie przerwania i zawieszenia okresu przedawnienia długu. Zgodnie z francuskim prawem wierzyciel nie może w nieskończoność żądać w sądzie spłaty długu. Przedłużona bezczynność sprawia, że wierzyciel traci jakąkolwiek możliwość wniesienia pozwu przeciw swojemu dłużnikowi. Prawo francuskie daje także możliwość ponownego ustalenia terminów spłaty zadłużenia, a przepisy dotyczące umorzenia długów mają zastosowanie dopiero po tym wydłużonym terminie. Po nowelizacji kodeksu z 1989 r. możliwe jest także skorzystanie z instytucji upadłości konsumenckiej.

Taką opcję pozwala wykorzystać dłużnikom również niemieckie prawo. Podobnie jak w większości państw europejskich istnieją tam także inne mechanizmy pozwalające na wyjście z „pętli zadłużenia". Takie jak konsolidacja kredytu, negocjacje ugód z bankami, odroczenia płatności. Większość z tych instytucji opiera się jednak na dobrowolnych negocjacjach z wierzycielami. Co do zasady roszczenia cywilnoprawne w Niemczech przedawniają się po upływie trzech lat. Od tej reguły występuje jednak kilka wyjątków. Zgodnie z zapisami kodeksu przedawnieniu nie podlegają niektóre roszczenia wynikające z prawa rodzinnego. Z kolei roszczenia związane z własnością nieruchomości przedawniają się po upływie 10 lat, a roszczenia z tytułu odzyskania prawa własności i innych praw rzeczowych oraz te, które zostały potwierdzone ostatecznym wyrokiem sądowym, ulegają przedawnieniu dopiero po 30 latach.

Natomiast w Chile wszelkie zobowiązania finansowe, w tym spłata długów, kredytów, podlegają przedawnieniu już nawet po sześciu miesiącach, choć niektóre podatki podlegają przedawnieniu dopiero po 10 latach. Bieg terminu przedawnienia roszczeń nie ulega zawieszeniu ani przerwaniu w żadnym przypadku. Oznacza to w praktyce, że wierzyciel nie może odłożyć w czasie przedawnienia długu. Obowiązujący w Chile Kodeks cywilny nie przewiduje także specjalnej instytucji przedawnienia roszczeń, bez względu na przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia. W sytuacji braku instytucji zawieszenia i przerwania de facto każdy ustawowy termin wiąże zatem w sposób bezwzględny. Obecnie w Chile prawo upadłościowe jest tożsame dla osób fizycznych i prawnych, jednak w Kongresie (odpowiednik polskiego Sejmu) jest w opracowaniu projekt prawny, który definiuje pojęcie „pętli zadłużenia". Może to w konsekwencji dać pewne rozwiązania dla osób fizycznych, które osiągnęły stan niewypłacalności i nie są w stanie spłacić swych długów.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Ewa Bednarz

Kredyt z plastiku

Tylko część banków decyduje się na wydawanie przedsiębiorcom kart kredytowych. Znacznie chętniej oferują im dużo kosztowniejsze karty obciążeniowe

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej