Najnowsza interwencja Uważam Rze

Regulamin

Rozdział I

Postanowienia wstępne

 

§ 1

Definicje

 

1.      Serwis – serwis internetowy w domenie www.uwazamrze.pl, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

2.      Sklep – część Serwisu, w której Sprzedawca oferuje Produkty;

3.      Usługodawca – Uważam Rze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworowej przy ul. Drukarskiej 2, 05-090 Jaworowa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 480195, NIP 5272702606, REGON 14691854

4.      Sprzedawca – Uważam Rze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworowej przy ul. Drukarskiej 2, 05-090 Jaworowa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 480195, NIP 5272702606, REGON 14691854;

5.      Nabywca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zakłada konto w Serwisie w celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą; Nabywca będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;

6.      Usługi – umożliwienie przez Usługodawcę Kupującemu założenia konta w Serwisie i korzystania z niego w celu zawierania umów sprzedaży;

7.      Produkty – towary oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę;

8.      Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1.      Regulamin, opracowany przez Usługodawcę i Sprzedawcę, określa zasady:

1)   świadczenia Kupującym Usług przez Usługodawcę,

2)   zawierania umów sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującymi,

3)   przetwarzania danych osobowych Kupujących będących osobami fizycznymi.

2.      Zawieranie umów sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym wymaga założenia przez Kupującego konta w Serwisie.

3.      Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.). Usługi świadczone są nieodpłatnie.

4.      Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

5.      Kupujący przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Założenie konta w Serwisie wymaga akceptacji postanowień Regulaminu.

6.      Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili założenia konta.

7.      Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

8.      Sprzedawca dokonuje dostawy Produktów do Kupujących wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozdział II

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

§ 3

Warunki techniczne korzystania z Usług

 

1.      W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Kupujący powinni dysponować:

1)   urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

2)   przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;

2.      Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

 

§ 4

Zawarcie umowy o świadczenie Usług

 

1.      Świadczenie Usług przez Usługodawcę odbywa się na podstawie umowy zawieranej przez Usługodawcę i Kupującego.

2.      Umowa, o której mowa w ust. 1 powyżej, zawierana jest w momencie złożenia przez Kupującego dyspozycji założenia konta zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie.

3.      W celu założenia konta w Serwisie Kupujący zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania lub do korespondencji i numer telefonu.

4.      Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Usługodawca potwierdza założenie konta w Serwisie wysyłając do Kupującego wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

 

§ 5

Odpowiedzialność

 

1.      Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi, w szczególności umożliwienia zawierania przez Kupującego umów sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.      Zakazane jest wykorzystywanie przez Kupującego Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy lub Sprzedawcy.

3.      Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 6

Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

 

1.      Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.      Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją rozwiązać za wypowiedzeniem z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W wyniku rozwiązania umowy o świadczenie Usług Usługodawca usuwa konto Kupującego.

3.      Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail, wskazując jakiego konta wypowiedzenie dotyczy.

4.      Kupującym, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

5.      Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 7 Regulaminu.

6.      Kupujący wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

7.      Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług oraz do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Kupującego, korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.

8.      Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi i usunąć konto Kupującego, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Kupującego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

 

§ 7

Komunikacja

 

Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, Kupujący powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: redakcja@uwazamrze.pl.

 

Rozdział III

Umowa sprzedaży

 

§ 8

Zawarcie umowy sprzedaży

 

1.      Sprzedawca reklamuje Produkty w Sklepie, podając istotne cechy Produktu, w szczególności cenę netto i brutto Produktu.

2.      Umieszczenie Produktu w Sklepie stanowi zaproszenie do złożenia oferty (zamówienia) przez Kupującego.

3.      Złożenie zamówienia wymaga w szczególności określenia Produktu, jego ilości, sposobu płatności i dostawy.

4.      Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu.

5.      Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia, zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w Sklepie.

6.      Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu, jak i danych Kupującego. W tym celu Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym.

7.      W razie błędów w zamówieniu lub w danych Kupującego Sprzedawca podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedawca może anulować zamówienie, w miarę możliwości informując o tym Kupującego. W razie zapłacenia przez Kupującego ceny Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.

8.      Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualna. W razie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia na Produkt aktualnie niedostępny w Sklepie umowa sprzedaży wygasa, o czym Kupujący zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej. W razie zapłacenia przez Kupującego ceny Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygaśnięciu umowy.

9.      W przypadku płatności kartą płatniczą lub ePrzelewem każdy kupujący produkt elektroniczny, niewymagający wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera UPS, otrzymuje e-mailem fakturę VAT w postaci pliku PDF. Opcjonalnie istnieje możliwość, aby otrzymana fakturę VAT została przesłana na adres klienta w formie papierowej. W tym celu należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta (22) 794-18-21.

 

§ 9

Płatności

 

1.      Dla każdego zamówienia złożonego przez Kupującego obowiązuje cena podana przy zamawianym Produkcie w momencie złożenia zamówienia.

2.      Kupujący może wybrać jeden z przewidzianych przez Sprzedawcę sposobów płatności, w tym płatność gotówką przy odbiorze Produktu, płatność przelewem elektronicznym lub płatność kartą kredytową.

3.      W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową Kupujący zobowiązany jest zapłacić za Produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Kupującego, o czym Kupujący zostanie poinformowany. Jeżeli Kupujący zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

4.      Dokonując płatności przelewem elektronicznym w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę. W razie niepodania tego numeru Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Kupującym. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu, Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś zamówienie zgodnie z ust. 3 powyżej będzie anulowane.

 

§ 10

Dostawa Produktu

 

1.      Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru sposobu dostawy produktu spośród sposobów określonych przez Sprzedawcę (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera).

2.      Koszt dostawy zależy od sposobu dostawy, wagi przesyłki i sposobu zapłaty ceny za Produkt. Koszt ten podawany jest Kupującemu przy składaniu przez niego zamówienia.

3.      Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.

4.      W przypadku dokonania zamówienia na kilka Produktów Sprzedawca może podjąć decyzję o dostawie Produktów do Kupującego w osobnych przesyłkach, z tym zastrzeżeniem, że Kupujący nie zostanie obciążony wyższym kosztem dostawy niż zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

5.      Sprzedawca wysyła Produkty w terminie 3 dni roboczych:

1)   od dnia złożenia zamówienia w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze Produktu,

2)   od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6.      Dostawa następuje w terminie określonym w regulaminie podmiotu jej dokonującego (Poczta Polska lub kurier).

7.      Przeniesienie własności Produktu na Kupującego następuje w momencie odbioru przez niego Produktu.

 

§ 11

Infolinia

 

1.      Sprzedawca uruchomił dla Kupujących infolinię o numerze telefonu (022) 794-18-21.

2.      Na infolinii Kupujący może w każdym momencie uzyskać informacje dotyczące zasad funkcjonowania Sklepu i dotyczące złożonego przez niego zamówienia.

3.      Infolinia nie służy składaniu reklamacji, jak również składaniu zamówień.

4.      Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 16:00, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.

5.      Koszt połączenia z infolinią określa cennik właściwego operatora.

 

§ 12

Prawo odstąpienia

 

1.      Kupującym będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.

2.      Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 10 dni od dnia wydania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.      Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu. Produkt, co do którego Kupujący odstępuje od umowy oraz fakturę VAT lub rachunek wystawione przez Sprzedawcę Kupujący zobowiązany jest wysłać na adres Sprzedawcy, wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu. Przesyłkę należy opatrzyć napisem „ZWROT”.

4.      Prawo odstąpienia nie przysługuje, jeżeli Produkt był używany lub nosi śladu używania lub jest w jakikolwiek sposób zniszczony lub uszkodzony.

5.      Odsyłany Produkt powinien być zapakowany w oryginalne, nieuszkodzone opakowanie, z kompletną jego zawartością.

6.      Koszt dostarczenia oświadczenia Kupującego i Produktu ponosi Kupujący.

7.      Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki opatrzonej napisem „ZWROT” dokonuje weryfikacji dopuszczalności odstąpienia od umowy sprzedaży.

8.      W razie dopuszczalności prawa odstąpienia Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Kupującemu cenę Produktu na rachunek bankowy Kupującego lub przekazem pocztowym. Zwrotowi nie podlega poniesiony przez Kupującego koszt dostawy Produktu przez Sprzedawcę do Kupującego.

9.      Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia w wypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Kupującego ich oryginalnego opakowania.

 

§ 13

Odpowiedzialność Sprzedawcy

 

1.      Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz poniższe postanowienia.

2.      Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Produktu.

3.      W razie niezgodności Produktu z umową Kupujący powinien w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia tej niezgodności wysłać zawiadomienie o stwierdzonej niezgodności na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Kupujący zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Produktu z umową oraz wskazać czy żąda naprawy Produktu czy wymiany na nowy.

4.      Niezgodny z umową Produkt Kupujący powinien wysłać na adres Sprzedawcy, wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu. Produkt powinien być zapakowany w oryginalne pudełko, w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone z Produktem elementy dodatkowe. Do przesyłki Kupujący zobowiązany jest dołączyć otrzymaną fakturę VAT lub rachunek.

5.      O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnieniu żądania Kupującego zostanie on poinformowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu przez Sprzedawcę.

6.      W razie uwzględnienia żądania Kupującego Sprzedawca zwraca Kupującemu kwotę równą kosztowi dostarczenia Produktu do Sprzedawcy.

7.      Jeżeli do Produktu dołączona jest gwarancja, Kupujący może kierować swoje roszczenia zgodnie z treścią udzielonej gwarancji.

 

§ 14

Komunikacja

 

Do odbioru wszelkich oświadczeń składanych przez Kupujących do Sprzedawcy upoważniony jest Usługodawca. Usługodawca jest uprawniony również do składania oświadczeń w odpowiedzi na oświadczenia Kupujących związane z umowami sprzedaży.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

§ 15

Reklamacje

 

1.      Wszelkie reklamacje dotyczące zarówno Usług świadczonych przez Usługodawcę, jak i dotyczące umowy sprzedaży, Kupujący może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu, chyba że postanowienia Regulaminu dotyczące poszczególnych uprawnień Kupującego w stosunku do Sprzedawcy stanowią inaczej.

2.      Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Kupującego oraz adres e-mail Kupującego.

3.      Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.

4.      Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

5.      O decyzji Usługodawcy Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

 

 

§ 16 Przetwarzanie danych osobowych

 

 

1.        W ramach świadczenia Usług drogą elektroniczną Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Kupującego niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

2.        W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Kupującego z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Kupującego.

3.        Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

1) nazwisko i imię Kupującego,

2) numer NIP,

3) adres zamieszkania lub do korespondencji,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

4.        Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Kupującego, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

5.        Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego z Usługi (dane eksploatacyjne):

1) oznaczenia identyfikujące Kupującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący,

3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,

4) informacje o skorzystaniu przez Kupującego z Usług.

6.        Sprzedawca uprawniony jest, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn.zm.), do przetwarzania danych osobowych Kupujących, określonych w ust. 3 powyżej, w celu wykonania umowy sprzedaży oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży.

7.        Usługodawca i Sprzedawca są administratorami danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

8.        Usługodawca i Sprzedawca jako administratorzy danych dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Kupujących. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

9.        Kupujący ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

10.     Usługodawca i Sprzedawca mogą, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Kupujących innym podmiotom.

11.     Uważam Rze może używać plików „cookies” kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer Uważam Rze na komputerze użytkownika, które serwer Uważam Rze może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów Uważam Rze. Uważam Rze może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy jej serwisami (portalem) a współpracującymi z Uważam Rze innymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Uważam Rze. Jednocześnie Uważam Rze nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Uważam Rze (serwisu).

 

§ 17 Postanowienia końcowe

1.      Do umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Kupującym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.

2.        Do § 16 został dodany ust. 11

3.        Regulamin wchodzi w życie dnia 1 września 2014 r.